Et privat skifte betyder, at dødsboet behandlet af de efterladte arvinger selv – med eller uden advokatens hjælp.

Betingelserne for privat skifte

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før Skifteretten vil lade arvingerne behandle dødsboet som et privat skifte.

Er blot én af betingelser ikke opfyldte, vil boet ikke kunne udleveres til privat skifte.

1. Alle arvinger anmoder om udlevering til privat skifte

Det er et krav, at der skal foreligge en anmodning om privat skifte, der er tiltrådt af alle arvinger.

Enhver arving kan forlange at boet behandles ved bobestyrer, da et privat skifte forudsætter, at alle arvingerne er enige om alle dispositioner.

Derudover vil det ikke være muligt at få boet behandlet som privat skifte, hvis der er tvist om, hvorvidt en person er arving eller ej – eller såfremt dette er uafklaret.

2. Boet skal antages at være insolvent

For at boet kan udleveres til privat skifte er det tillige en betingelse, at boet kan antages at være solvent.

Dette krav er særligt begrundet i hensynet til kreditorerne.

I nogle dødsboer kan det være tvivlsomt, hvorvidt et bo er solvent eller ej. Dette kan blandt andet være begrundet i det forhold, at der kan være usikkerhed om fastsættelsen af en realistisk værdi på boet aktiver – eller også er det et manglende kendskab til, hvilke kreditorer den afdøde havde.

3. Mindst én af arvingerne skal være såkaldt ”pragtarving”

Det er ligeledes en betingelse, at mindst én af boets arvinger kan optræde under skiftet uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge og er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Denne arving bliver kaldt for ”pragtarving”.

Førend et dødsbo kan udleveres til privat skifte, er det nødvendigt, at mindst én af arvingerne er pragtarving, da ingen af arvingerne ellers vil kunne komme til at hæfte fuldt ud for ubetalte gældsposter efter boet er blevet delt.

4. Afdøde må ikke ved testamente have udelukket privat skifte

Den fjerde betingelse er, at afdøde ikke ved testamente må havde udelukket, at et privat skifte kan finde sted.

Det skal dog bemærkes, at der findes meget praksis om, hvorvidt en testamentarisk bestemmelse af afdøde kan tilsidesættes eller ej.

5. Afgørende hensyn, herunder arvingernes manglende betalingsevne, må ikke tale imod privat skifte

Denne betingelse er tiltænkt til de situationer, hvor der kan siges at være holdepunkter for at antage, at udleveringen af boet til privat skifte kan medføre en nærliggende risiko for eksempelvis:

  • At boets legatarer eller kreditorer ikke vil blive dækket
  • At arvingerne ikke vil dele arven på korrekt måde
  • At arvingerne ikke vil opfylde deres forpligtelser til at sørge for at foretage påbudte indberetninger til skattemyndighederne
  • At arvingerne ikke vil indbetale dødsboskat eller boafgifter