Der tales om en virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed overføres på en sådan måde, at der sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, der ejer og er ansvarlig for virksomhedens drift. Den nye ejer vil herefter påtage sig en arbejdsgivers forpligtelse overfor arbejdstagerne i virksomheden. For at tale om en virksomhedsoverdragelse kræves endvidere, at virksomheden efter overdragelsen bevarer sin identitet.

Overdragelsesbegrebet omfatter såvel salg, herunder fra konkurs- eller dødsbo, såvel som fusion, salg til en kapitalfond (opkøb), overdragelse af personlig ejet virksomhed til drift i selskabsform, gaveoverdragelse, overførsel ved forpagtning, leasing eller andre tilfælde, hvor en virksomhed fortsætter med en ny indehaver.

Overdragelse af en virksomhed vil ofte være en længerevarende proces, hvor især sælgers og erhververs advokater, revisorer og banker er involveret i en forberedelse og planlægning af virksomhedens overdragelse.

Virksomhedsoverdragelsen kan både gennemføres som en aktieoverdragelse, hvis virksomheden drives i selskabsform, eller som en aktivoverdragelse, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed. Ved aktieoverdragelse kan der være grund til i god tid forinden at se nærmere på og eventuelt revidere selskabets ejeraftale. Et salg af enkelte aktiver vil normalt ikke være en virksomhedsoverdragelse.

Der er 3 steps i en virksomhedsoverdragelse

Overordnet set er der 3 steps i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse:

1 – Forhandling af vilkår og betingelser.

Ved møder og korrespondance afklares de overordnede betingelser for overdragelsen. Herunder vil køber/sælger blive præsenteret for et udkast, der beskriver, hvad overdragelsen omfatter, og ofte tiltræder køber en klausul om hemmeligholdelse.

Når der enighed om de overordnede vilkår for overdragelsen, underskriver køber og sælger en betinget overdragelsesaftale eller et Letter of Intend / hensigtserklæring, som kan indeholde følgende:

  • De aktiver og passiver der indgår
  • Den estimerede købesum og betalingen
  • Garantier og forbehold
  • Ajourføring af ansættelseskontrakter og samarbejdsaftaler
  • Vilkår for virksomhedens ansatte

2 – Udarbejdelse og opfyldning af betingelser – due diligence

Køber får adgang til al information om virksomheden og kan foretage en due diligence på grundlag af et såkaldt Due Diligence Request List. Køber skal herved sikre sig at få kendskab til samtlige virksomhedens økonomiske og juridiske forhold. I nyere tid er det blevet almindeligt at alle dokumenter lægges i et såkaldt elektronisk datarum.

3 – Endelig underskrift på aftalen – Closing

Bliver parterne enige, afsluttes sagen med et såkaldt Closing Memorandum, der gennemgår alle aftalte betingelser og fastslår, at de er opfyldte. Ved selskabsoverdragelse skal der ske registrering i ejerbogen og det offentlige virksomhedsregister.

Overdragelse af virksomheder

Særlige forhold / Lov om virksomhedsoverdragelse

Der er kun få lovregler, der regulerer virksomhedsoverdragelser. Den vigtigste er lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Denne lov beskytter virksomhedens medarbejdere og fastsætter, at erhververen overtager og hæfter for alle forpligtelser overfor ansatte, herunder tillige opsparet opsigelsesvarsel samt feriepenge mv. Medarbejderen følger jo med, medmindre vedkommende opsiger sin stilling i forbindelse med overdragelsen, så der kan være god grund til, at både overdrager og erhverver tager sig af medarbejderne, der kan føle at blive handlet med.

I ditAdvokathus yder vi erfaren rådgivning til såvel sælgere som købere i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Vi bistår såvel under forhandlingen med udarbejdelse af kontraktudkast som under en grundig due diligence med Due Diligence Request og endelig under Closing, hvor køberens aftalte betingelser opfyldes med de nødvendige sælgergarantier.

Ditadvokathus

I ditAdvokathus sikrer vi under processen et tæt samarbejde med virksomhedens revisor, som bistår med fastsættelse af købesummen samt virksomhedens bankforbindelse.

I ditAdvokathus anbefaler vi virksomheder, der påregner et salg, at indlede en salgsproces i meget god tid før den ønskede gennemførelse, så der hele vejen rundt kan ske en salgsmodning af virksomheden. Vi bistår gerne i denne proces.

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os