PRAKTISKE OPLYSNINGER

 • ditAdvokathus ApS drives i selskabsform.
 • Vores CVR-nr. er 40215301.
 • Vi har adresse på
  • V Strandsbjerg 4A, 6950 Ringkøbing
  • Østergade 5, 6900 Skjern
 • Vi kan kontaktes på telefon: 9732 0999 og e-mail mail@ditadvokathus.dk eller sikkerpost@ditadvokathus.dk.
 • Vi er som advokatvirksomhed underlagt ’Hvidvaskloven’, hvis formål er at undgå hvidvask af udbytte samt finansiering af terrorisme. Dette indebærer, at vi er forpligtede til at indhente legitimation på vores klienter i form af sygesikringsbevis samt pas eller kørekort i forbindelse med sagens opstart.
 • I henhold til Advokatsamfundets vedtægt § 59a skal vi oplyse, at
  • advokat Andreas Leidesdorff, advokat Bjarne Lund Jørgensen, advokat Kim Stensgård og advokat Berit Holmstrøm alle er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
  • vi er medlem af Advokatsamfundet og omfattet af de advokatetiske regler,
  • ditadvokathus ApS har tegnet lovpligtig erhvervsansvarsforsikring i Dahlberg Assurance Agentur A/S, og har stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,
  • vi ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og værneting, medmindre dette er særskilt aftalt med klienten,
 • Advokatfirmaets klientkonto er oprettet i Vestjysk Bank og har kontonummer: 7650-1483119. Ved overførsel bedes journalnummer angives.
 • Ved en banks konkurs er der for bankkunderne dækning for 100.000 euro (svarende til ca. kr. 750.000).
 • Klager over sagsbehandling og salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller ved mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

IT OG INDSAMLING AF PERSONDATA

COOKIEPOLITIK

ditadvokathus ApS anvender cookies på hjemmesiden for at forbedre brugeroplevelsen.

Når du besøger hjemmesiden indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilke browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne.

Hjemmesiden anvender alene så få cookies som muligt. Vi anvender alene cookies som optimerer brugeroplevelsen og brugen af hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger.

En cookie er en lille passiv datafil, der gemmes på din computer. Den lagrer ikke personlige oplysninger, men anvendes til vores statistik. Der er derfor ingen risiko for virus eller andre skadelige programmer forbundet med vores cookies.

På vores hjemmeside anvender vi cookies til at indsamle statistik over vores brugeres adfærd på, hvilket sker i samarbejde med Google Analytics, facebook pixel og vores webbureau.

Du kan altid fjerne cookies igen under indstillinger i din browser.

PERSONDATAPOLITIK

Den 25. maj 2018 trådte Persondataforordningen i kraft – også kendt som GDPR.

GDPR har medført skærpede krav til vores behandling af dine persondata. Nedenfor vil vi redegøre for indsamling af persondata samt vores behandling heraf:

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes ditadvokathus ApS (“Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som klienten afgiver til os, eller som vi indsamler via virksomhedens hjemmeside advokat-blj.dk (“Hjemmesiden”).

Virksomheden er dataansvarlig for klientens personoplysninger. Al henvendelse til den dataansvarlige skal ske via kontaktoplysningerne anført nedenfor.

Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger.

Når vi modtager en ny sag, vil du blive oplyst om, hvilke persondata, vi behandler om klienten. Klienten vil desuden blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, således vi kan behandle klientens persondata.

Vi behandler således personoplysninger om vores klienter i forbindelse med vores virke som juridisk rådgiver. Vi behandler udelukkende persondata, som klienten har givet ti os, eller som vi har fået tilsendt af anden myndighed, og som er nødvendigt for at kunne bistå klienten i en sag.

ditadvokathus ApS opbevarer klientens persondata i det tidsrum, det er nødvendigt eller hvor det følger af lovgivningen. Persondataen vil herefter blive destrueret. Dette vil ske elektronisk såvel som fysisk.

Ved samtykkeerklæringen accepterer klienten samtidig at personoplysninger videregives i det omfang, det skønnes nødvendigt for sagens førelse.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

ditadvokathus ApS anvender cookies på hjemmesiden for at forbedre brugeroplevelsen.

Når du besøger hjemmesiden indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilke browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne.

Hjemmesiden anvender alene så få cookies som muligt. Vi anvender alene cookies som optimerer brugeroplevelsen og brugen af hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger.

En cookie er en lille passiv datafil, der gemmes på din computer. Den lagrer ikke personlige oplysninger, men anvendes til vores statistik. Der er derfor ingen risiko for virus eller andre skadelige programmer forbundet med vores cookies.

På vores hjemmeside anvender vi cookies til at indsamle statistik over vores brugeres adfærd på, hvilket sker i samarbejde med Google Analytics, facebook pixel og vores webbureau.

Du kan altid fjerne cookies igen under indstillinger i din browser.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt ovenfor, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden. Fx bistår vores leverandører os i forbindelse med forbedring af hjemmesiden.

Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalerne med os, og er underlagt fortrolighed om disse, for så vidt angår de modtagne data.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder som registreret.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse og sletning

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os.
Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Du kan til enhver tid anmode om at de oplysninger, vi har registreret om dig, skal slettes. Såfremt det ikke følger af loven, at vi er forpligtede til at opbevare dine data i et vist tidsrum, vil vi slette dine oplysninger i umiddelbar forlængelse af din anmodning.

Såfremt du ønsker berigtigelse eller sletning, bedes du skrive til mail@advokat-blj.dk

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

 • at du får rådgivning m.m. hos os, eller
 • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf.
Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på mail@advokat-ll.dk

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kontaktoplysninger

ditadvokathus ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

 

ditadvokathus ApS
CVR nr. 40215301
I. C. Chr. Allé 5
6950 Ringkøbing
Tlf. nr.: 9732 0999
E-mail: mail@advokat-ll.dk

 

Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os