Hvad betyder uskiftet bo?

At længstlevende ægtefælle hensidder i uskiftet bo betyder, at der ikke skal udbetales arv efter den førstafdøde ægtefælle, før den længstlevende ægtefælle dør eller vælger at boet skal skiftes i levende live.

Der er flere betingelser, der skal være opfyldte, førend længstlevende ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo. Disse betingelser kan du læse mere om her.

En ejers råden

Har længstlevende ægtefælle fået udleveret boet til hensidden i uskiftet bo, indtræder den længstlevende ægtefælle fra overtagelsesdagen i afdødes skattemæssige stilling for så vidt angår de fra afdøde overtagne aktiver og passiver.

Ved udleveringen af boet til uskiftet bo udøver længstlevende ægtefælle en ejers råden. Det vil sige, at længstlevende råder over alle aktiverne – dermed kan aktiverne udlejes, pantsættes, sælges mv. På denne måde har længstlevende mulighed for at opbruge boets værdi, således at der intet er tilbage at arve.

Misbrug af det uskiftede bo

Selv om længstlevende ægtefælle i henhold til loven udøver en ejers råden, må der dog ikke ske misbrug af boet. Hvis det konstateres, at den længstlevende ægtefælle har misbruget boet, skal boet skiftes.

Arveloven foreskriver således, at den længstlevende ægtefælle ikke må misbruge sin råden over boet, hvis det viser sig, at boets værdier væsentlig formindskes, eller der er nærliggende fare for en sådan formindskelse. I disse tilfælde kan enhver livsarving efter den førstafdøde forlange, at det uskiftede bo skiftes – og at der dermed bliver udbetalt arv.

Som misbrug af længstlevendes rådighed over boet betragtes navnlig uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af en uforholdsmæssig stor pensions- eller forsikringsordning og ydelse af gaver eller andre begunstigelser, der står i misforhold til det uskiftede bos formue.

Som udgangspunkt har længstlevende ægtefælle ret til et forbrug, der har til formål at forsøde tilstedeværelsen for ægtefællen selv og børnene. Det betyder, at længstlevende er berettiget til at højne sin levestandard og gøre tid, som der måske ikke var råd til, imens førstafdøde ægtefælle levede.

Dermed skal der således være tale om et egentlig ekstravagant eller helt meningsløst forbrug, før der kan statueres et misbrug af det uskiftede bo. Hvorvidt dette er tilfældet, beror på en konkret vurdering af sagen.