Ønsker udlejer at opsige et erhvervslejemål, er udgangspunktet, at denne mulighed er begrænset. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis opsigelsen af erhvervslejemålet sker uretmæssigt, da udlejeren i så fald risikerer at ifalde et erstatningsansvar. Derfor er det vigtigt, at udlejer har et godt kendskab til erhvervslejelovens regler, inden lejemålet blot opsiges.

Typen af erhvervslejemålet:

Hvis udlejer ønsker at opsige et erhvervslejemål, bør det overvejes, hvilken type af erhvervslejemål, der er tale om. Dette har nemlig betydning for opsigelsesadgangen.

Udlejer kan opsige lokaler til restauration, butik, kiosk eller tilsvarende brug på banegårde, i teatre, foreningsbygninger, forlystelsesanlæg, skove, parker og lignende, hvor forretningen må antages hovedsageligt at blive besøgt af det publikum, der benytter de nævnte virksomheder, skove og parker, og hvor forretningen står i direkte tilknytning til disse. I disse tilfælde er opsigelsesvarslet 3 måneder.

Derudover kan udlejer opsige et lejeforhold der vedrører garager, stalde og lignende med et opsigelsesvarsel på 1 måned.

Andre lejeforhold:

Er der tale om andre lejeforhold end de oven for nævnte, kan udlejer kun opsige erhvervslejemålet i 4 tilfælde i henhold til loven:

  1. Når udlejeren selv ønsker at benytte det lejede
  2. Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes
  3. Når lejeren ikke trods udlejerens påmindelse har iagttaget god skik og orden
  4. Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst for lejeforholdet

Erhvervsbeskyttet lejemål:

Et erhvervsbeskyttet lejemål er et lejemål, hvor beliggenheden er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Er lejemålet erhvervsbeskyttet skal opsigelsen være rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold, for at kunne anerkendes. I denne rimelighedsvurdering tages der hensyn til, hvor længe lejeren har drevet virksomhed fra de lejede lokaler, hvilke forbedringer lejeren har foretaget på lejemålet og selve værdien af lejers kundekreds.

Er der ikke tale om et erhvervsbeskyttet lejemål, skal denne rimelighedsvurdering kun foretages, når udlejeren begrunder sin opsigelse med, at udlejeren selv ønsker at benytte det lejede.

Formkrav til opsigelsen:

Hvis en af ovennævnte opsigelsesgrunde er til stede for udlejeren, skal opsigelsen ske efter de formkrav, der følger af erhvervslejeloven. Opfyldes de formelle krav ikke, vil opsigelsen være ugyldig, og udlejeren vil i så fald kunne ifalde et erstatningsansvar overfor lejeren. Det samme vil gøre sig gældende, hvis udlejeren opsiger erhvervslejemålet, uden at der foreligger en opsigelsesgrund.

Formkravene fremgår af erhvervslejelovens § 65 og er følgende:

  • Opsigelsen skal være skriftlig
  • Opsigelsen skal indeholde oplysning om opsigelsesgrunden
  • Opsigelsen skal indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse
  • Opsigelsen skal indeholde oplysning om lejerens rettigheder efter §§ 66 og 67

Kontakt os

Uanset om du er udlejer eller lejer, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag.