15 %-reglen giver mulighed for, at du kan overdrage en fast ejendom i din nærmeste familie, således overdragelsen kan ske til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.

Tidligere har det grundet et nyt værdiansættelsescirkulære været diskuteret, hvorvidt 15 %-reglen kunne være på vej til at blive afskaffet.

Dette er nu blevet afkræftet.

Højesteret har den 26. april 2021 afsagt dom, som fastslår, at 15 %-reglen fortsat kan finde anvendelse i forbindelse med en overdragelse af fast ejendom i familiemæssige sammenhænge.

Skattestyrelsen gjorde i sagen gældende, at 15 %-reglen skulle fraviges, således der af en sagkyndig kunne foretages en ny vurdering af handelsværdien af ejendommen.

Dette afviste Højesteret, da retten fastslog, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %-reglen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Kun såfremt sådanne særlige omstændigheder foreligger, vil skattemyndighederne kunne få udmeldt en sagkyndig til at vurdere handelsværdien af en udlagt ejendom.

Højesteret anførte, at det at en ejendom er steget i værdi i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering ikke er en særlig omstændighed. Forudsætningen bag værdiansættelsescirkulæret bygger på, at det er det offentlige, der bærer risikoen for, at offentlige ejendomsvurderinger ikke svarer til markedspriserne. Denne opfattelse er Højesteret ligeledes af i de tilfælde, hvor de offentlige ejendomsvurderinger ikke er blevet ajourført i en længere periode.

Kendelsen fastslår således, at det fortsat er muligt at anvende 15 %-reglen ved familie overdragelser.

Vi anbefaler derfor, at du benytter dig af denne fordelagtige ordning, inden den laves om.