Regeringen skrotter tilnytningskravet og erstatter det med 6 nye betingelser. Dette får betydning for mulighederne for ægtefællesammenføring.

Hidtil har det såkaldte tilknytningskrav været gældende. Tilknytningskravet bestod i, at Udlændingestyrelsen kunne afvise en ansøgning om familiesammenføring, såfremt parrets samlede tilknytning var større til et andet land, end til Danmark. Dette gjorde sig navnligt gældende, når der var tale om 2 personer fra samme land…, som ikke var Danmark, fx to fra Irak.

Tilknytningskravet skrottes nu, og erstattes med følgende 6 punkter:

(fra Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside)

1. Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.

2. Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.

3. Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.

4. Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.

5. Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.

6. Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Det er ditAdvokathus’s håb, at de nye regler kan være med til at overskueliggøre de krav, der sættes til ansøgeren og den herboende ægtefælle.

Da vi får mange henvendelser om ægtefællesammenføring, vil vi følge det kommende lovforslaget tæt, idet det afslutningsvist bemærkes, at lovforslaget endnu ikke er endeligt vedtaget.