Tidspunktet for fraflytningen

Det følger af erhvervslejeloven, at det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12 på fraflytningsdagen.

Dette kan dog fraviges, såfremt det fremgår i erhvervslejekontrakten, eller udlejer og lejer senere aftaler andet.

Standen ved fraflytningen

Når en lejer skal fraflytte erhvervslejemålet, skal dette leveres tilbage i samme stand, som ved overtagelsen. Dog med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.

Da bestemmelserne i erhvervslejeloven vedrørende fraflytningen kan fraviges, er det vigtigt at undersøge, hvad der konkret er aftalt i erhvervslejekontrakten. Dette kan nemlig have betydning for, hvilken stand, erhvervslejemålet skal leveres tilbage i.

Har udlejer og lejer ikke aftalt nærmere, at lejer i lejeforholdet har haft en vedligeholdelsespligt, vil udlejer kun kunne kræve erhvervslejemålet leveret tilbage i samme stand, som ved overtagelse med undtagelse af slid og ælde.

Udlejers krav vedrørende standen

Udlejeren har i henhold til erhvervslejeloven en frist på 4 uger fra fraflytningsdagen til at gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand. Denne frist er meget ofte forlænget i erhvervsretlige kontrakter, så udlejeren får fornøden tid til opgørelsen.

Det gælder dog ikke, såfremt andet er aftalt i erhvervslejekontrakten, eller lejeren har handlet svigagtigt, eller hvis manglen ikke kan erkendes ved almindelige undersøgelse. I disse tilfælde påhviler det udlejeren at gøre kravet gældende hurtigst muligt efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget.

Det er ofte aftalt i erhvervslejekontrakten, at lejer skal betale leje i den istandsættelsesperiode, der er nødvendig for at få lejemålet bragt i korrekt stand.

Endelig er det ofte fastsat i kontrakten, at udlejer kan forlange værdien af eventuelle mangler konverteret til et kontantbeløb, som kan fastsættes efter forskellige principper. Udlejer fritages herved for at udbedre de konstaterede mangler.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os