Hvem kan blive erstatningsansvarlig?

Enhver person, som træffer beslutninger i selskabet eller som disponerer for dette, kan ifalde et erstatningsansvar, hvis den pågældende handler i strid med sine pligter i selskabet.

Dette gælder således blandt andet for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer eller kapitalejere.

Hvornår bliver du erstatningsansvarlig?

I henhold til selskabsloven er kapitalejere kun erstatningsansvarlig for tab, der forvoldes ved forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Dette erstatningsansvar er lovfæstet for at sikre, at alle personer i og omkring selskabet handler i selskabets interesse.

De almindelige erstatningsretlige regler

Erstatningsansvaret vurderes ud fra de almindelige erstatningsretlige regler i dansk ret. Det vil sige, at førend en kapitalejer kan ifalde erstatningsansvar skal der blandt være lidt et tab, som er påregneligt for den skadevoldende, ligesom der skal være årsagssammenhæng mellem den foretagne handling og tabet. Er disse erstatningsretlige betingelser ikke opfyldt, vil der ikke være et erstatningsansvar at gøre gældende mod den pågældende.

Kapitalejerens forsætlige eller groft uagtsomme adfærd

Ved bedømmelsen af kapitalejerens forsætlige eller groft uagtsomme adfærd er der i almindelighed ikke et erstatningsansvar for beslutninger, der er hensigtsmæssige og tabsgivende, eller som hviler på forretningsmæssige fejlskøn fra kapitalejerens side.

Vurderingen af kapitalejerens erstatningsansvar beror på en konkret vurdering. Udgangspunktet er, at kapitalejeren hverken har pligt til at møde eller stemme på selskabets generalforsamlinger. Det vil sige, at erstatningsansvar for passiv deltagelse – eller en såkaldt passiv kapitalejer, der alene ser sin kapitalbesiddelse som en investering – som altovervejende hovedregel er udelukket. Det bemærkes dog, at der til denne hovedregel findes enkelte modifikationer.

Derimod vil en kapitalejer kunne pådrages et erstatningsansvar, hvis den pågældende møder på generalforsamlingen og aktivt medvirker og stemmer for en beslutning. Her vil det eksempelvis kunne tænkes, at den pågældende vil ifalde et erstatningsansvar, hvis der stemmes for beslutning om udbetaling af udbytte på grundlag af en årsrapport, der er urigtig – og som kapitalejeren udmærket er klar over.

Kontakt os

Der er mange aspekter i selskabslovens regler om erstatningsansvar. Dette bevirker også, at udfaldet af, om en kapitalejer er erstatningsansvarlig eller ej beror på en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder.

Såfremt du står over for en selskabsretlig problemstilling, herunder eksempelvis en kapitalejers eventuelle erstatningsansvar, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af sagen.