Ferie

Pr. 1. september 2020 fik vi i Danmark en ny ferielov.

Ferieloven indebærer, at der optjenes 2,08 betalt feriedag pr. måneds ansættelse, hvilket giver en lønmodtager ret til 5 ugers ferie i ferieåret.

Efter den nye ferielov er kommet til, optjener lønmodtageren og afholder lønmodtageren ferie i samme år. Dette er også betegnet som ”samtidighedsferie”. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august. Dog kan lønmodtageren afholde ferien i yderligere 4 måneder, det vil sige fra 1. september i et kalenderår til 31. december i det efterfølgende kalenderår. Dette kaldes også ferieafholdelsesperioden.

Hvordan skal ferien placeres?

Ferien placeres i henholdsvis det, der kaldes ”hovedferien” og ”restferien”.

Som lønmodtager har du som udgangspunkt ret til 3 ugers sammenhængende ferie indenfor hovedferieperioden, der løber fra den 1. maj til den 30. september.

Udgangspunktet kan fraviges, således ferien i mindst 10 dage er sammenhængende. Hovedferien skal varsles 3 måneder før afholdelsen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Restferien består af 2 ugers ferie, som lønmodtageren har ret til at afholde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Restferien skal varsles senest 1 måned før afholdelsen.

Hvad hvis lønmodtageren bliver syg inden eller under ferien?

Såfremt lønmodtageren bliver syg inden ferien begynder, skal der gives meddelelse til arbejdsgiveren inden ferien påbegyndes.

Lønmodtageren har ikke pligt til at påbegynde ferien, hvis sygdommen er startet inden ferien afholdes. Lønmodtageren vil i disse tilfælde have ret til at kræve ferien udsat eller flyttet.

Såfremt lønmodtageren bliver syg under ferien, vil lønmodtageren som udgangspunkt have ret til erstatningsferie efter 5 dages sygdom under ferien. Lønmodtageren vil således anses for at afholde ferie i de sygedage, der ikke er erstatningsferie for, men den efterfølgende fastsatte ferie bortfalder og kan afholdes senere.

I disse tilfælde har arbejdsgiveren krav på, at lønmodtageren meddelelser sygdommen i overensstemmelse med de regler, der gælder for selve ansættelsesforholdet.

Sygdom

Hvis lønmodtageren bliver syg, er dette som udgangspunkt lovligt forfald.

Det er dog en betingelse, før sygdom anses som værende lovligt forfald, at fraværet kan karakteriseres som sygdom, ligesom det er en betingelse, at selve sygdommen kan begrunde fraværet.

Sygdom er defineret som de tilfælde, hvor lønmodtageren er uarbejdsdygtig. Det vil sige, at lønmodtageren er ude af stand til at udføre det arbejde, som den pågældende er ansat til.

Hvis lønmodtageren bliver syg, er der flere pligter, som skal opfyldes.

Har lønmodtageren ret til løn under sygdom?

Hvorvidt en lønmodtager har krav på løn under sygdom, afhænger af ansættelsesforholdet.

En funktionær, har normalt krav på løn under sygdom, jf. funktionærlovens § 5, stk. 1.

Er der ikke tale om en funktionær, er udgangspunktet, at lønmodtageren ikke har krav på løn under sygdom, medmindre andet er aftalt. Lønmodtageren vil dog have krav på sygedagpenge i perioden, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

Kan lønmodtageren opsiges under sygdom?

Udgangspunktet er, at sygdom er lovligt forfald, hvilket betyder, at en arbejdsgiver ikke kan opsige en medarbejder, alene begrundet i, at medarbejderen er syg.

Dette udgangspunkt er dog ikke undtagelser, da der inden for ansættelsesrettens område findes forbudte afskedigelsesgrunde. Funktionærloven, overenskomster mm. indeholder regler, der beskytter mod usaglig afskedigelse.

Der må derfor foretages en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os