Tiden nærmer sig, hvor de første sager om erstatning og kompensation til minkavlerne for nedlukning af erhvervet skal gennemføres.

Erstatnings- og taksationskommissionerne

Der er nedsat 4 regionale erstatnings- og taksationskommissioner, som skal træffe afgørelse om størrelsen af erstatning og kompensation til de minkavlere, der ikke ønsker at fortsætte med at producere minkskind. Derudover er der nedsat en kommission, som skal behandle ansøgninger fra de minkavlere, der ønsker at fortsætte med at producere minkskind, når det bliver muligt.

Kommissionerne er sammensat af repræsentanter fra minkerhvervet, landbruget, Dansk Industri, Dansk Erhverv, bankerne og revisorerne. Som formand for hver kommission udpeges en jurist – i de fleste tilfælde en dommer eller en forhenværende dommer.

Efter ansøgning om erstatning og kompensation

Når en minkavler har søgt om erstatning og kompensation, vil formanden for den regionale kommission indhente relevante oplysninger om minkfarmen. Når oplysningerne er modtaget hos kommissionen, vil der blive indkaldt til en besigtigelsesforretning af minkfarmen, som bør foretages på alle lokationer. Under selve besigtigelsesforretningen er det vigtigt for minkavleren at oplyse alt relevant om minkfarmen og driften af minkfarmen. Det kan gøres mundtligt, men det bør også gøres skriftligt til kommissionen. Kommissionen skal tage imod skriftlige indlæg fra minkavleren.

Beregningen af erstatning og kompensation

Der er lavet bekendtgørelser om beregningen af erstatning og kompensation til minkavlerne. Det betyder, at erstatning og kompensation ikke kan fastsættes frit, men kun inden for beløbene i bekendtgørelserne.

Efter besigtigelsen af minkfarmen har kommissionen 7 dage til at komme med et forslag om erstatningens og kompensationens størrelse til minkavleren. Hvis der er tale om store bedrifter, kan fristen på 7 dage blive forlænget.

Accepterer minkavleren forslaget om erstatning og kompensation fra kommissionen, slutter sagen her.

Kan forslaget ikke godkendes

Kan minkavleren ikke godkende forslaget, vil kommissionen i stedet træffe en egentlig afgørelse om erstatningens og kompensationens størrelse. Afgørelsen skal være begrundet, og der skal gives vejledning om klagemuligheden til Overtaksationskommissionen på området.

Hvis minkavleren klager til Overtaksationskommissionen, vil sagen blive gennemgået på ny. Minkavleren kan komme med nye oplysninger og nye indlæg. Der vil i udgangspunktet ikke blive foretaget en ny besigtigelsesforretning, medmindre der er overset væsentlige forhold under behandlingen i den regionale kommission.

Overtaksationskommissionens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Passende godtgørelse

Det fremgår af bekendtgørelsen om erstatnings- og taksationskommissionerne, at kommissionen kan pålægge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri at betale en passende godtgørelse til minkavleren, hvis minkavleren har betalt nødvendige udgifter til advokat eller revisor under sagens behandling.