Folketinget har den 1. marts 2022 vedtaget en ny lejelov.

Lovens formål

Formålet med den nye lejelov er at forenkle og modernisere loven. Det betyder også, at den nye lejelov ikke har til formål at ændre retstilstanden mellem udlejer og lejer, og derfor er ændringerne i høj grad sproglige præciseringer og øvrige ændringer. Den nye lejelov, har således til hensigt at tage hånd om de tvister mellem udlejer og lejer, som tidligere har givet utilsigtede resultater.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Den nye lejelov har virkning fra den 1. juli 2022.

Sammenskrivning af regler

Med den nye lejelov er der sket en sammenskrivning af henholdsvis boligreguleringsloven og lejeloven. Det betyder således, at den nugældende lejelov og boligreguleringsloven ophæves.

Efter de vedtagne præciseringer og ændringer skal den nye lejelov alene indeholde regler, der regulerer forholdet direkte mellem udlejer og lejer. De regler, der er relateret til myndighederne, vil blive reguleret i den nye lov om boligforhold. Dette skal samlet være med til at gøre det mere overskueligt for særligt udlejer og lejer.

Præciseringer og ændringer

Den nye lejelov skal bl.a. styrke fremlejetagerens retssikkerhed. Dette indebærer, at størrelsen af den forudbetalte leje begrænses således, at denne ikke kan overstige et beløb svarende til den leje, som skal betales fra lejer opsiger lejeaftalen til ophøret af lejeforholdet.

Derudover indføres en sanktion for den lejer, der foretager fremleje og ikke inden for 6 uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget en endelig afregning og tilbagebetaling af forudbetalt leje og depositum.

Endeligt etableres, der en opsigelsesadgang for udlejere, der ønsker at opsige de lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager.

Udover ovennævnte ændringer indeholder den nye lejelov ligeledes ændringer og præciseringer inden for:

  • Depositum og forudbetalt leje
  • Gennemgribende forbedrede lejemål
  • Tilbudspligt
  • Vedligeholdelse og forbedringer
  • Frister for sagsanlæg mv.

Kontakt os

Såfremt du skulle have spørgsmål eller behov for juridisk rådgivning inden for fast ejendom eller lejeforhold, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 9732 0999 for en uforpligtende snak.