Din medarbejder har pligt til at hurtigst muligt give dig besked, hvis han/hun ikke kan møde ind på arbejdet grundet sygdom. I henhold til sygedagpengeloven er udgangspunktet, at denne meddelelse skal gives senest to timer efter, at den pågældende medarbejder oprindeligt skulle være mødt på arbejdet.

Er din medarbejder syg, kan du kræve, at medarbejderen dokumenterer sit sygefravær. Behovet kan opstå, såfremt din medarbejder ofte er syg – eller bliver langtidssygemeldt.

Allerede fra anden fraværsdag, vil du, som arbejdsgiver, som udgangspunkt kunne kræve en tro- og loveerklæring. Denne erklæring er din medarbejders underskrift på, at den pågældende er syg.

I nogle fraværstilfælde kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation. Tidligere skete dokumentationen af medarbejderens sygefravær ved en lægeerklæring. I dag er de mest almindelige dokumentationsformer en friattest eller en mulighedserklæring – alt efter, hvilken konkret situation, der er tale om.

Friattest

I tilfælde af almindeligt sygefravær har du, som arbejdsgiver, mulighed for at anvende en friattest. Denne kan anvendes, såfremt du kun er interesseret i at få et bud fra din medarbejders læge på den forventede varighed af sygefraværet.

Hvis du kræver en friattest, er det dig, som skal betale lægens honorar for udarbejdelsen af friattesten.

Du kan alene anmode om friattesten, mens medarbejderen er sygemeldt. Typisk vil attesten anvende i følgende tilfælde:

  • Din medarbejder sygemelder sig i en opsigelsesperiode
  • Din medarbejder sygemelder sig i sin ferie
  • Din medarbejder har hyppigt sygefravær (og du er i tvivl om, hvorvidt medarbejderen reelt er syg)
  • Din medarbejder mener ikke, at han/hun kan deltage i mulighedssamtalen grundet sygdom
  • Du ønsker at afskedige din medarbejder begrundet i dennes sygdom

Ovennævnte er alene typiske tilfælde, og der kan derfor komme flere tilfælde, hvor en friattest vil være relevant.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at oplysningerne til arbejdsgiveren ved hjælp af en friattest er begrænset af helbredsoplysningsloven.

Mulighedserklæring

Er din medarbejder fortsat syg, vil du kunne forlange udarbejdelsen af en såkaldt mulighedserklæring.

Typisk vil mulighedserklæringen blive udarbejdet under sygefraværssamtalen (medarbejderen skal indkaldes med et rimeligt varsel). Din medarbejder har som udgangspunkt pligt til at deltage i samtalen, medmindre sygdommen ikke gør det muligt at deltage.

Udarbejdelsen af erklæringen har det formål af fastholde din medarbejder i jobbet, og der udarbejdes således en plan i samarbejde med dig, som arbejdsgiver, din medarbejder og medarbejderens læge.

Såfremt du kræver en mulighedserklæring, afholder du udgiften hertil – og dermed ikke den medarbejder.

Konsekvensen af medarbejderens manglende medvirken til dokumentationen

Hvis du anmoder om en given dokumentation, er din medarbejder forpligtet til at medvirke hertil. Det vil få ansættelsesretslige konsekvenser, såfremt medarbejder nægter at medvirke til fremskaffelsen.

Efter en konkret vurdering og afvejning af sagens omstændigheder kan konsekvensen blive bortvisning eller opsigelse af medarbejderen.

Det er dog vigtigt at have den ansættelsesretlige regler på plads, forinden en sådan beføjelse tages i brug, således der ikke sker uberettiget bortvisning eller lignende af medarbejderen.