Børn, forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældremyndighed

Når I som forældre med fælles børn vælger at gå hver til sit, vil der som udgangspunkt fortsat være fælles forældremyndighed. Dette er grundet i den overordnede intention bag loven indenfor området om at fastholde forældrenes fælles ansvar overfor børnene.

Skilsmissen betyder således, at I som forældre fortsat så vidt muligt skal finde frem til løsninger omkring samarbejdet med børnene. Det vigtigste er, at forældremyndigheden og de dertilhørende beslutninger er for barnets bedste.

Trods udgangspunktet indebærer en fælles forældremyndighed, kan der dog opstå en situation, hvor samarbejdet ikke fungerer længere. Hvis konflikten når et sådant niveau, at det ikke længere er for barnet bedste, kan det blive nødvendigt, at den ene forælder søger om fuld forældremyndighed.

Førend en sag om forældremyndigheden kan træffes af retten, skal der forinden indgives en anmodning til Familieretshuset om at starte en forældremyndighedssag. Såfremt der ikke her kan opnås en forligsmæssig løsning, vil sagen blive afsluttet i Familieretshuset, som herefter oversender sagen til Familieretten, der træffer afgørelse i sagen.

Med os i hånden kan du være sikker på, at sagen behandles på den bedst mulige måde, og at vi tager hensyn til dit barns behov og tryghed.

Bopæl og samvær

Hvis der er fælles forældremyndighed, skal det besluttes, hvor barnets bopæl skal være, ligesom det skal besluttes, hvor meget samvær barnet skal have med den forældre, der ikke bliver bopælsforældre.

Det er altid det bedste for barnet, når forældrene kan blive enige om, hvor barnet skal bo. Dog kan dette ikke altid lykkes, hvorfor det er muligt at indbringe sagen for Familieretshuset. Hvis der ikke opnås enighed på dette møde i Familieretshuset, vil sagen oversendes til Familieretten, der hernæst træffer afgørelse.

Når der er truffet beslutning om barnets bopæl, skal samværet med den forældre, hvor barnet ikke har bopæl, fastlægges nærmere. Nogle tror fejlagtigt, at forældremyndighed og retten til samvær er det samme – dette er ikke korrekt. Betydningen af samværet er dog ofte endnu vigtigere end forældremyndigheden, da dette handler om den daglige kontakt med sit barn og dermed tillige relationen.

Samværet er med til at sikre at barnets forbindelse med begge forældre bevares, hvilket som udgangspunkt er det bedste for barnet tarv.

I som forældre kan selv aftale, hvordan og hvornår samværet for samværsforælderen skal være. Er der uenighed herom, kan Familieretshuset og Familieretten hjælpe med sagen.

Står du overfor en skilsmisse og er forældre til et barn, vil vi anbefale dig at søge professionel rådgivning, såfremt I skulle være uenige vedrørende barnets forhold. På denne måde kan vi være med til at afværge uhensigtsmæssige aftaler og bistå i behandlingen af din sag.

Hvem træffer afgørelse om forældremyndighed, samvær mv.?

Det er som udgangspunkt Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen eller Statsamtet), som vil hjælpe med dig og den anden forælder med at indgå en aftale om jeres børn.

Familieretshuset kan også vælge at sende sagen i Familieretten, som er en særlig afdeling med byretten. Familieretshuset vil fremsende den information, der ligger på sagen, og dommeren vil efterfølgende vurdere, om der skal indhentes yderligere materiale.

Ved Familieretten kan sagen behandles efter 4 forskellige modeller.

Model A

Der afholdes et forberedende møde, hvor der medvirker en børnesagkyndig, og hvor der er mulighed for endnu et møde med henblik på at finde en aftale. Hvis ikke kan man gå direkte over i en hovedforhandling, hvor dommeren til sidst træffer afgørelse.

Model B

Der afholdes et forberedende møde, hvor der medvirker en børnesagkyndig. Herefter vil der være mulighed for at gå videre til en hovedforhandling.

Model C

Der afholdes hovedforhandling uden forberedende møde. Forældrene har under hovedforhandlingen mulighed for at komme med deres synspunkter til sagen.

Model D

Der afholdes retsmægling. Ved denne model skal forældrene blive enige om en løsning. Denne løsning vælges kun, såfremt der er en konstruktiv dialog mellem forældrene og begge er interesseret i at finde en frivillig løsning.

 

Som din advokat vil vi undersøge, om du opfylder kravene til at få fri proces. Er dette tilfældet, vil staten betale dine advokatudgifter.

 

Skal du og din partner skilles, ønsker du mere samvær med dine børn, eller ønsker du at ændre på den nuværende forældremyndighed over jeres barn, så kontakt os for en gratis vurdering af din situation.

Andreas_advokat_ringkoebing_skjern_c

Andreas Leidesdorff

Advokat (L) – Indehaver
al@ditadvokathus.dk – 4023 9078

Berit_advokat_ringkoebing_skjern_c

Berit Holmstrøm

Advokat (L)

bh@ditadvokathus.dk5350 4100

Kim_advokat_ringkoebing_skjern_c

Kim Stensgård

Advokat (H)

ks@ditadvokathus.dk3078 8977

Vil du vide mere?

Har du et konkret spørgsmål, er du velkommen til at ringe til en af vores specialister på området. Du kan også klikke på knappen nedenfor, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.

Kontakt os