Nogle personer har grundet deres helbred ikke mulighed for at kunne tage vare på deres egen omsorg og tilværelse.

Det er netop i disse tilfælde, hvor myndighederne er forpligtet til at undgå omsorgssvigt. Derfor vil der også være nogle tilfælde, hvor hjælpen ikke længere kan gives i det omfang som er nødvendig for borgeren i den pågældendes hidtidige bolig.

Kommunen skal i så fald overveje og vurdere, hvorvidt det er nødvendigt, at den pågældende borger optages i et såkaldt særligt botilbud. Hvis borgeren ikke selv er i stand til at give samtykke til en sådan flytning, eller hvis borgeren ikke ønsker at flytte, vil der gælde særlige regler herfor.

Flytning uden samtykke

Der gælder således særlige regler, således at borgeren kan optages i det særlige botilbud, selvom den pågældende ikke selv har et ønske herom eller ikke selv kan give et informeret samtykke til det.

Forinden flytningen kan ske, er der dog nogle strenge betingelser, der skal være opfyldt. Hertil kommer ligeledes, at det ikke er kommunen selv, der kan træffe denne afgørelse. Det er derimod Familieretshuset, der træffer afgørelse på baggrund af en indstilling fra kommunen.

Betingelser for flytning uden samtykke

Det følger af servicelovens § 129, at følgende betingelser skal være opfyldte for, at den pågældende borger kan blive flyttet:

  1. Det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
  2. hjælpen kan ikke gennemføres i personens hidtidige bolig og
  3. den pågældende kan ikke overskue konsekvenserne af sine handlinger og
  4. den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og
  5. det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning

Klage over Familieretshuset afgørelse

Familieretshuset afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen inden 4 uger fra tidspunktet for meddelelsen af afgørelsen.

Den klageberettigede er den person, som afgørelsen vedrører.

Såfremt den pågældende ikke selv er i stand til at klage over afgørelsen, kan en ægtefælle, pårørende, en værge e.l. klage på den pågældendes vegne.

Derudover er kommunen berettiget til at klage.