Udlejer har mulighed for at tidsbegrænse et lejemål. Det betyder, at udlejeren kan udleje lejemålet i en bestemt tidsperiode.

Dog er der mange udlejere, der er af den overbevisning, ta det står dem frit at tidsbegrænse lejemålet.

Dette er dog ikke tilfældet, da lejeloven foreskriver, at udgangspunktet er, at lejeaftaler er uden tidsbegrænsning.

En gyldig tidsbegrænsning af lejemålet

En tidsbegrænsning er kun gyldig, hvis der foreligger en saglig begrundelse for at tidsbegrænse lejemålet i stedet for at blot lade den være ubegrænset.

Den saglig begrundelse betyder, at begrundelsen for tidsbegrænsningen skal være ”tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold”. Det vil sige, at udlejer skal have en rimelig grund til at lejemålet alene skal være tidsbegrænset.

Tidsbegrænsningen kan eksempelvis være ”tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold”, såfremt udlejer er syg, har et ønske om at flytte ind i lejemålet eller lejemålet skal sælges efter den tidsbestemte lejeperiode er ophørt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde, om begrundelsen er tilstrækkelig.

Opsigelse af tidsbegrænset lejemål

Hvis lejeaftalen er tidsbegrænset, vil lejemålet ophøre automatisk ved den aftalte ophørsdato. Lejeforholdet ophører således uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb.

Den tidsbestemte lejeaftale kan ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.

Bliver lejer boende i lejemålet i over 1 måned efter udløbet af lejeperioden, og udlejeren er bekendt hermed, vil lejeforholdet fortsætte uden tidsbegrænsning herefter. Lejemålet fortsætter således som et almindeligt lejeforhold. Derfor skal udlejer i forbindelse med ophøret af den tidsbegrænsede lejeaftalen kontakte lejeren og bede denne om at fraflytte lejemålet. Såfremt lejeren nægter dette, kan der tages kontakt til fogedretten.

Kontakt os

Såfremt du som lejer eller udlejer står over for en lejeretlig tvist, er du velkommen til at kontakte os allerede i dag på 97 32 09 99.