Loven tilrettelægger en procedure, der skal gennemløbes, når man ønsker at stifte et selskab. Proceduren skal være med til at sikre, at selve stiftelsen af selskabet er reel og forsvarlig.

I denne artikel giver vi dig et kort overblik over den nævnte procedure, som selskabsloven har tilrettelagt ved stiftelse af et aktie- eller anpartsselskab.

Stiftelsesdokumentet

Kapitalselskabet kan stiftes af én eller flere stiftere, herunder fysiske som juridiske personer. Stiftelsesdokumentet skal indeholde navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer for stiftere.

Ved oprettelsen af kapitalselskabet skal stifterne oprette og underskrive et stiftelsesdokument. Dette dokument vil have karakter af en aftale om selskabets oprettelse, hvis der er flere stiftere.

Udover navn, bopæl og eventuelt CVR-nummer for selskabets stiftere, skal stiftelsesdokumentet indeholde yderligere oplysninger. Oplysningernes omfang afhænger dog bl.a. af, hvorvidt kapitalen skal tilvejebringes ved kontant betaling eller ved apportindskud – dvs. indskud i andre værdier end kontanter.

I det følgende gives der blot et overblik over, hvilke oplysninger stiftelsesdokumentet eksempelvis skal indeholde:

 • Kapitalandelenes tegningskurs
 • Fristerne for tegning af kapitalandelene
 • Fristerne for indbetaling af kapitalandelene
 • Fra hvilken dato stiftelsen skal have retsvirkning
 • Fra hvilken dato stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende
 • Hvorvidt selskabet skal afholde omkostninger ved stiftelsen – og i bekræftende fald – de anslåede omkostninger

Selskabets vedtægter

Loven angiver, at stifterne i selskabet skal tage stilling til selskabets struktur. Dette sker ved udformning af vedtægter, som i praksis også ofte suppleres af ejeraftaler.

Selskabets vedtægter er regler om selskabets konstitution og virkemåde – og er helt grundlæggende for selskabet. Derfor skal udformningen også ske korrekt.

Stifterne er forpligtet til straks, og senest samtidig med udarbejdelsen af ovennævnte stiftelsesdokument, at udforme selskabets vedtægter. Selskabsloven angiver vedtægternes mindsteindhold, som er følgende:

 • Selskabets navn og eventuelle binavne
 • Selskabets formål
 • Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele
 • Kapitalandelenes rettigheder
 • Selskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Selskabets regnskabsår

Kontakt os

Da reglerne og kravene er mangeartede og komplicerede, anbefaler vi altid, at du kontakter en advokat, der kan bistå dig i forbindelse med stiftelsen af dit selskab.

Ønsker du råd og vejledning inden for selskabsretten, er du velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99.