Funktionærloven er beskyttelsespræceptiv. Loven kan dermed som udgangspunkt ikke fraviges til ugunst for funktionæren. Det betyder, at såfremt du er omfattet af lovens regler, er du beskyttet af et vist minimum af rettigheder.

Hvorvidt du er funktionær eller ej afhænger af det konkrete ansættelsesforhold – herunder om du opfylder betingelserne i funktionærlovens § 1. Dog er grænserne i funktionærloven ikke entydige, men nedenstående giver dig et overblik over de overordnede 3 grundlæggende betingelser, som i henhold til loven, skal være opfyldte.

1) Arbejdets art

Lønmodtagere, der er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, køb og salg e.l. vil typisk være omfattet af funktionærloven. Arbejder du således som kontormedarbejder, sekretær, bankansat, revisor, ejendomsmægler mv., kan du være omfattet af funktionærbegrebet.

Lønmodtagere, der er beskæftiget med lagerekspedition, kan ligeledes være omfattet af funktionærloven. Inden for ”lagerekspedition”-begrebet falder medhjælpere, der er beskæftiget med ordreekspedition, ordning af papirer – som dog forudsætter, at du har en handels- eller kontormæssig uddannelse.

Derudover er beskæftigelse med teknisk eller klinisk bistandsydelse omfattet, hvorefter stillinger som ingeniører, arkitekter, læger, fysioterapeuter, tandlæger mv. er inden for funktionærlovens område.

Det bemærkes endvidere, at en lønmodtager også kan være funktionær, såfremt den overvejende del af arbejdet anvendes på såkaldt ”funktionærarbejde”. Arbejdet kan således både indeholde funktionæropgaver og ikke-funktionæropgaver-

2) 8-timers-betingelsen

Lønmodtagere skal, for at være omfattet af funktionærloven, ligeledes være beskæftiget mindst 8 timer pr. uge i gennemsnittet. Funktionærloven omfatter derfor både fuldtidsansatte og deltidsansatte.

Det er i forbindelse hermed ikke et krav, at din arbejdstid ligger fast på 8 timer ugentligt for at opfylde denne betingelse. Du skal blot opnå denne arbejdstid gennemsnitligt, ligesom det i vurderingen tillægges vægt, at beskæftigelsen har en vis stabilitet, ikke-tilfældig karakter, og at der foreligger en egentlig arbejdspligt i forhold til din arbejdsgiver.

3) Tjenestestilling

Funktionærloven angiver, at en lønmodtager skal indtage en tjenestestilling, således at du er undergivet din arbejdsgivers instruktioner. Herefter falder direktører, der selv tilrettelægger ruter, ikke aflægger regelmæssig rapport og disponerer frit i forhold til deres arbejde, som udgangspunkt uden for loven.

Kontakt os

Hos ditAdvokathus anbefaler vi, at du kontakter os, såfremt der skulle opstå en tvist i ansættelsesforholdet.

Selve spørgsmålet om, hvorvidt du er funktionær eller ej, afhænger, som nævnt, af det konkrete ansættelsesforhold, og der skal således foretages en konkret vurdering i forbindelse hermed. Derudover skal det ligeledes tages i betragtning, om der i ansættelsesforholdet foreligger en overenskomst som tillægger dig status som funktionær. Vi er dine lokale advokater i Ringkøbing, Skjern og omegn.