Som arbejdsgiver er det yderst vigtigt at have styr på alle ansættelseskontrakter med sine medarbejdere. Ansættelseskontrakten er hele fundamentet for ansættelsesforholdet og er med til at forhindre, at der skal opstå usikkerhed om, hvilke rettigheder og forpligtelser henholdsvis arbejdsgiveren og medarbejderen har.

Hvis du, som arbejdsgiver, ansætter en medarbejder som lønmodtager af en varighed på mere end én måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, er du forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal overholde nogle minimumskrav

Denne ansættelseskontrakt skal i så fald overholde de minimumskrav, der fremgår af ansættelsesbevisloven. I henhold til ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiver således sikre, at følgende nedenstående punkter som minimum er indeholdt i kontrakten:

  • Arbejdsgivers og medarbejders navn og adresse
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af stilling eller titel
  • Begyndelsestidspunktet for ansættelsesforholdet
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed
  • Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  • Arbejdsgiver og medarbejderens opsigelsesvarsel eller reglerne herom
  • Den gældende eller aftalte løn, tillæg og andre løndele, samt hvornår lønnen udbetales
  • Den normale daglige og ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af om arbejdsforholdet er reguleret af en kollektiv overenskomst samt angivelse af hvilken

Udover disse ovennævnte 10 minimumskrav, stiller ansættelsesbevisloven også krav om, at ”alle væsentlige vilkår” skal indgå i ansættelseskontrakten. Sådanne vilkår kan bl.a. bestå i tavshedspligt, muligheden for bijobs, personalegoder, sygdom, vilkår om overarbejde eller forskellige forudsætninger for at kunne opretholde stillingen.

Såfremt ansættelseskontrakten ikke overholder lovens krav, vil din medarbejder have krav på godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder.

Opstår der en tvist om et aftalevilkår eller øvrige forhold vedrørende ansættelseskontrakten eller mangel heraf, vil det som udgangspunkt blive fortolket til skade for arbejdsgiveren. Bevismæssigt vil du, som arbejdsgiver, derfor stå ringe.

Det betyder også, at uanset om der er tale om en lille virksomhed med få ansatte, er det vigtigt at have styr på alle ansættelseskontrakter.

Derfor er det vores klare anbefaling, at en advokat er behjælpelig med udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt, således den overholder love, overenskomster, regler mv.

Hos ditAdvokathus har vi mange års erfaring inden for ansættelses- og arbejdsretten. Du er meget velkommen til at kontakte os på 97 32 09 99, hvis du har behov for yderligere rådgivning. DitAdvokathus er dine lokale advokater i Vestjylland med kontorer i både Ringkøbing og Skjern.